Category: Kho cờ thế

Kho cờ thế cờ vây khổng lồ với nhiều loại bài tập dành cho nhiều trình độ người chơi.

Bài tập thu quan 2 – 30 bài

Dưới đây là bộ cờ thế cờ vây phần Thu quan, gồm 30 bài, nằm trong mục trung cấp tại Kho cờ thế của BCV. Thu quan là …

Bài tập thu quan 1 – 30 bài

Dưới đây là bộ cờ thế cờ vây phần Thu quan, gồm 30 bài, nằm trong mục trung cấp tại Kho cờ thế của BCV. Thu quan là …

Cờ thế cờ vây phần thu quan 1